Säännöt

ARMAS VALSTE -YLEISURHEILUKLUBI RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §          Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Armas Valste -yleisurheiluklubi. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi ja sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

2 §          Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on yleisurheilun imagon kohottaminen, innostuksen herättäminen yleisurheilua kohtaan ja Armas Valsteen luoman perinteen vaaliminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää Armas Valsteen nimeä kantavia kokouksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja
 • harjoittaa voittoa tavoittelematta näyttely-, julkaisu- ja kustannustoimintaa
 • osallistuu yleisurheilua koskevaan julkiseen keskusteluun

Käytännössä Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n toiminta keskittyy lajikohtaisiin projekteihin, nuorten urheilijoiden valmennukselliseen ja taloudelliseen tukemiseen sekä yleisurheilun seuratoiminnan kehittämiseen. Toimintaan kuuluu myös stipendien jakaminen ja yhden vuosittain nimettävän kummiurheilijan tukeminen. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Urheiluliiton ja sen valmennusjohdon kanssa.

3 §          Yhdistyksen toimivalta
Yhdistys on oikeutettu toimintansa ylläpitämiseksi hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestämään luvan saatuaan arpajaisia ja varainkeräystä. Samoin yhdistys voi harjoittaa voittoa tavoittelematta urheiluvarusteiden ja -asusteiden välitystä jäsenilleen.

Yhdistys voi perustaa stipendi- ja muita rahastoja sekä jakaa stipendejä tai muulla tavoin huomioida ansioituneita henkilöitä yhdistyksen sääntöjen mukaisin perustein, kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen.

4 §          Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi hallitus hyväksyy yksityishenkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tavoitteet ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä ja yhdistyksen toimielinten päätöksiä. Jäsenet ovat varsinaisia tai kannatusjäseniä. 

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi erittäin ansioituneita henkilöitä. Hallitus esittelee ehdokkaat yhdistyksen kokoukselle, joka tekee lopullisen päätöksen asiasta. Kunniajäsenet ovat vapautettuja vuotuisista jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Mikäli yhdistyksen jäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai toimielinten päätöksiä, voidaan jäsen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamispäätös on aina annettava kyseiselle jäsenelle todistettavasti kirjallisena ja jäsen on oikeutettu valittamaan päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan muistutuksen hallitukselle. Mikäli erottamispäätöksestä ei valiteta määräajan kuluessa, astuu se voimaan valittamiselle asetetun määräajan umpeuduttua.

5 §          Yhdistyksen johto
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat henkilöt. Tarvittaessa sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviin voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolinen henkilö.

Hallitus voi asettaa työryhmiä tai valiokuntia suorittamaan määrittämiään tehtäviä. Työryhmien ja valiokuntien jäseninä voi olla myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla kokouksessa.

6 §          Nimenkirjoitusoikeudet
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai hallituksen tehtävään nimeämät kaksi yhdistyksen jäsentä yhdessä.

7 §          Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tarkastajan tulee antaa suorittamastaan työstä kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokouksen ilmoitettua ajankohtaa.

8 §          Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen maalis- tai huhtikuussa. Kokouspaikan ja kokouksen ajankohdan päättää hallitus.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto suoritetusta tilien ja hallinnon tarkastuksesta.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä päätetään jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Tilintarkastajaksi voidaan nimetä myös tilintarkastusyhteisö.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 12. Käsitellään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat.
 13. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi näiden sääntöjen 10 pykälässä mainitut asiat. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

9 §          Kutsu vuosikokoukseen
Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenten tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla tai tarvittaessa henkilökohtaisella sähköpostiviestillä.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokoustta.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu, joka tulee toimittaa tiedoksi jäsenistölle vähintään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta, annetaan samalla tavoin kuin vuosikokouskin.

10 §        Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja velat tulee luovuttaa purkamisesta päättävän kokouksen päätösten mukaisesti näiden sääntöjen 2 pykälässä mainittujen tarkoitusten edistämiseen.

11 §        Muut sääntöasiat
Niissä tapauksissa, joista ei näissä säännöissä ole erikseen mainittu, noudatetaan yhdistyslain (503/1989) määräyksiä.

Säännöt on hyväksytty Armas Valste Yleisurheiluklubin kokouksessa 24.11.2021. Nämä säännöt korvaavat aikaisemmat, 4.9.1991 päivätyt yhdistyksen säännöt.