Säännöt


ARMAS VALSTE – YLEISURHEILUKLUBIN SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Armas Valste – yleisurheiluklubi.  Yhdistyksen toimialueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja kehittää Armas Valsteen luomaa ja kehittämää yleisurheilukulttuuria ja perinnettä.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-    osallistua yleisurheilua koskevaan keskusteluun
-    järjestää Armas Valsteen nimeä kantavia nimeä kantavia kokouksia, koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja kilpailuja
-    tekee esityksiä Suomen Urheiluliitolle yleisurheilun kehittämiseen liittyvistä asioista ja toimenpiteistä
-    harjoittaa voittoa tavoittelematta näyttely-, julkaisu- ja kustannustoimintaa
Yhdistys on oikeutettu toimintansa ylläpitämiseksi hankkimaan ja omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestämään luvan saatuaan arpajaisia ja varainkeräystä.  Samoin yhdistys voi harjoittaa voittoa tavoittelematta urheiluvarusteiden ja asusteiden välitystä jäsenilleen.
Yhdistys voi myös perustaa stipendi- tai muita rahastoja sekä jakaa stipendejä tai muulla tavoin huomioida ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kokouksen päättämin perustein, kuitenkin vain poikkeustapauksessa jäsenilleen.  Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallistuville.
4 §
Yhdistyksen jäseniksi hallitus hyväksyy yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja yhdistyksen toimielinten päätöksiä.  Jäsenet ovat varsinaisia tai kannatusjäseniä.  Jäsenanomukset tehdään suoraan yhdistyksen hallitukselle. 
Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi erittäin ansioituneita henkilöitä.  Hallitus esittelee ehdokkaat yhdistyksen kokoukselle, joka tekee päätökset.
Yhdistyksen syyskokous päättää uusien varsinaisten jäsenten liittymismaksusta, seuraavan vuoden jäsenmaksusta ja kannatusjäsenmaksusta.  Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Mikäli yhdistyksen jäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai toimielinten päätöksiä, voidaan jäsen erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksen jäsenyydestä.  Erottamis-päätös on aina annettava kyseiselle jäsenelle todistettavasti kirjallisena ja jäsen on oikeutettu valittamaan päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan valituskirjelmän hallitukselle.  Mikäli erottamispäätöksestä ei valiteta määräajan kuluessa, astuu se voimaan valittamiselle asetetun määräajan umpeuduttua. 
5 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteeri sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.  Hallitus voi asettaa työryhmiä tai valiokuntia suorittamaan määrittämiään tehtäviä.  Työryhmien ja valiokuntien jäseninä voi olla hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.  Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä tai rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa tai hallituksen määräämät kaksi (2) yhdistyksen jäsentä yhdessä.
7 §
Yhdistyksen toiminta – ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
8 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.  Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1.    Kokouksen avaus
2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
3.    Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
6.    Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon tarkastamisesta
7.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9.    Käsitetään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
10.    Kokouksen päättäminen
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
1.    Kokouksen avaus
2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
3.    Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä päätetään uusien varsinaisten jäsenten liittymismaksusta, seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksun suuruudesta
6.    Päätetään tavasta, jolla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle
7.    Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
8.    Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla KHT tai HTM
9.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10.    Käsitetään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
11.    Kokouksen päättäminen
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi näiden sääntöjen 10 pykälässä mainitut asiat.  Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
9 §
Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostilla , tarvittaessa kirjeitse ja lisäksi kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kutsu ylimääräisiin kokouksiin, jotka on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, annetaan tiedoksi jäsenistölle kaksi (2) viikkoa ennen kokousta samalla tavoin kuin vuosikokouskin.
Vuosikokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.  Jos kokouksessa aiotaan päättää yhdistyslain 24 pykälässä mainituista asioista, joista on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys hallitukselle ennen kokouskutsun julkaisemista.
10 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on jätettävä hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.
11 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan purkamisesta päättävän kokouksen päätösten mukaisesti näiden sääntöjen 2 pykälässä mainittujen tarkoitusten edistämiseen.
12 §
Niissä tapauksissa, joista ei näissä säännöissä ole erikseen mainittu, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
Helsingissä 4.9.1991

MITALIT
Säännöt = käytäntö
Mitaleja on kahdenlaisia: kullattuja- ja pronssimitaleita
Kultaiset mitalit on tarkoitettu jaettaviksi klubin jäsenille tai muille klubin hallituksen niin päättämille henkilöille.
Mitalin voi saada klubin jäsen täyttäessään 50 v,, 60 v., 70 v., 75 v., 80 v, jne kuitenkin vain kerran.
Mitalien numerointi:
Mitalit numeroidaan niin, että perustajajäsenille on varattu numerot 1-12, jäsenluettelon numeroinnin järjestyksessä.  Muiden klubin jäsenille numero tulee jakopäivän järjestykseen.
Pronssimitalit:
Hallitus tekee aina päätöksen mitalin jaosta, mitaleja ei numeroida.  Mitaleihin kaiverretaan saajan nimi ja saannin syy sekä päiväys.
Suomi-Ruotsi maaottelun yhteydessä jaetaan mitali Suomen parhaalle aikuiselle ja nuorelle urheilijalle.

Säännöt päivitetty 17.12.2018

PDF-tiedostoAV_säännöt_171218.pdf (53 kB)
Armas Valste Yleisurheiluklubin säännöt Päivitetty 17.12.2018